"Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci"

Strona poświęcona punktom przedszkolnym na terenie Gminy Wyryki

RSS 2.0

O projekcie


Projekt odpowiada na istniejącą w g. Wyryki potrzebę utworzenia przedszkoli dla dzieci z terenu gminy, wynikającą w dużej mierze z ograniczonego dostępu do przedszkoli zlokalizowanych w ośrodkach miejskich we Włodawie i Parczewie.

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 60 dzieci w wieku 3–5 lat z terenu gm. Wyryki oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla tych dzieci poprzez utworzenie 3 punktów przedszkolnych w okresie od 01.07.2010 do 30.06.2013.

Cele szczegółowe:

- zwiększenie oferty edukacyjnej w ciągu 3 lat dla dzieci w wieku 3-5 lat poprzez uruchomienie 3 punk. przedszko na terenie gm. Wyryki – zwiększenie w ciągu 3 lat odsetek dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z edukacji przedszkolnej w gminie z 25% do 72%; – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli z terenu gminy (dla 60 dzieci) w ciągu 3 lat poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych (ang, logopedia, rytmika) – upowszechnienie wiedzy o korzyściach edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka wśród rodziców.

Do nowo powstałych punktów przedszkolnych (Wyryki, Kaplnosy, Suchawa) przyjmowane będą dzieci wieku 3-5 lat zamieszkałe na terenie gminy. Nabór będzie prowadzony 3 razy w (1-sierpnia i początek września 2010 oraz 2- czerwiec i lipiec 2011 oraz 3–czerwiec i lipiec 2012) w trzech kolejnych latach szkolnych (IX.2010–VI 2011, IX.2011–VI.2012 oraz IX.2012–VI.2013). W pierwszej kolejności przyjmowane będą 5-latki następnym kryterium będzie kryterium dochodowe czyli przyjmowane będą dzieci z rodzin o najniższych dochodach. W przypadku kiedy kryterium dochodowe nie było by rozstrzygające z uwagi na podobne dochody rodzin brane będzie pod uwagę kryterium dotyczące pracujących rodziców.

Więcej informacji dotyczących naboru dzieci do punktów przedszkolnych w zakładce "Regulamin"


Losowe zdjęcia

dscf0689 Digital StillCamera dscf0310 dscf0154 kaplonosy2 wizyta-klauna-1

Punkty przedszkolne otwarte są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 13:30.
Lokalizacja punktów:
- Szkoła Podstawowa w Kaplonosach,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Wyrykach,
- Świetlica Wiejska w Suchawie.