"Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci"

Strona poświęcona punktom przedszkolnym na terenie Gminy Wyryki

RSS 2.0

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN

 rekrutacji do punktów przedszkolnych tworzonych w ramach projektu
„Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji dzieci do udziale projekcie „Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.09.01.01-06-091/09 podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego

 § 1

 Rekrutacja dzieci do punktów przedszkolnych przeprowadzona będzie 3 razy:

1)      od sierpnia do września 2010 roku,
2)      czerwiec-lipiec 2011 roku,
3)      czerwiec-lipiec 2012 roku.

 § 2

 Rekrutacja poprzedzona będzie akcją informacyjna skierowana do rodziców dzieci w wieku 3 – 5 lat. Akcja ta realizowana będzie za pomocą plakatów, ulotek, spotkań informacyjnych oraz artykułów w lokalnej prasie.

 § 3

Rekrutację do punktów przedszkolnych przeprowadzą komisje rekrutacyjne w składzie:

a)      Dyrektorzy Szkół Gminy Wyryki – przewodniczący komisji,
b)      Przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
c)      Przedstawiciel Rady Rodziców.

§ 4

Dokumenty rekrutacyjne dostarczone muszą być do szkoły która sprawuje nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym lub do biura Projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Wyryki.

 § 5

 Udział w zajęciach w ramach projektu jest bezpłatny.

§ 6

Z zajęć skorzystać mogą jedynie dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wyryki w wieku 3 – 5 lat.

§ 7

 Rodzice zainteresowani udziałem w Projekcie zobowiązani są do złożenia w biurze Projektu wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, tj.:

-        karta zgłoszenia dziecka;
-        deklaracja uczestnictwa w projekcie;
-        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów Projektu;
-        oświadczenie o dochodach;
-        oświadczenie o zatrudnieniu.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi, przechowywane są w biurze Projektu.

§ 8

Rodzic który złoży nieprawidłowo wypełnione lub niekompletnie dokumenty zostanie wezwany do ich uzupełnienia. W przypadku nie wstawienia się wniosek zostanie odrzucony.

 § 9

 Niniejszy Regulamin, deklaracja i oświadczenia dostępne będą w Urzędzie Gminy Wyryki oraz w szkołach, które sprawują nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym.

 § 10

 Zgłoszenie udziału w projekcie dokonane na innym formularzu niż obowiązujący podlega odrzuceniu.

 § 11

 W pierwszej kolejności do grup przedszkolnych przyjmowane są 5-latki.  Następnym kryterium będzie kryterium dochodowe czyli przyjmowane będą dzieci z rodzin o najniższych dochodach. W przypadku kiedy kryterium dochodowe nie byłoby rozstrzygające brane będzie kryterium dotyczące pracujących rodziców.

 § 12

 W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są dzieci młodsze wg kolejności zgłoszeń. Po wyczerpaniu miejsc w grupach tworzone są listy rezerwowe (również wg kolejności zgłoszeń) w razie rezygnacji uczestników w czasie trwania projektu.

 § 13

Dzieci uczestniczące w projekcie mają możliwość kontynuacji bez konieczności ponownej rekrutacji. W takim przypadku rodzice zobowiązani są zadeklarować kontynuację w czerwcu poprzedzającym kolejny rok szkolny.

 § 14

 Informacja o liście osób rekrutowanych do projektu będzie dostępna w Urzędzie Gminy Wyryki.

 § 15

Osoby zakwalifikowane zobowiązane są do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie (w imieniu dzieci – rodzice/opiekunowie prawni).

Postanowienie końcowe:

  1. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu, wprowadzenia dodatkowych postanowień.
  2. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczna decyzję podejmuje Koordynator Projektu.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Do pobrania:
- Karta Zgłoszenia Dziecka
- Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- Oświadczenie o dochodach i zatrudnieniu

 


Losowe zdjęcia

dscf2975 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 033 OLYMPUS DIGITAL CAMERA dscf0154 dscf0281

Punkty przedszkolne otwarte są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 13:30.
Lokalizacja punktów:
- Szkoła Podstawowa w Kaplonosach,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Wyrykach,
- Świetlica Wiejska w Suchawie.