"Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci"

Strona poświęcona punktom przedszkolnym na terenie Gminy Wyryki

RSS 2.0

Statut

 STATUT ORGANIZACYJNY PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH
utworzonych w ramach projektu
„Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Niniejszy statut określa zasady organizacji i funkcjonowania punktów przedszkolnych w ramach projektu „Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci”.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Projekt pn. „Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci” jest realizowany przez Gminę Wyryki przy współpracy Zespołu Szkół w Wyrykach i Szkoły Podstawowej w Kaplonosach.
 2. W niniejszym statucie pod pojęciem Projektu rozumie się projekt pod tytułem „Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci”.
 3. Czas trwania projektu: 01.07.2010 r.- 30.06.2013 r.
 4. Punkt przedszkolny (w skrócie „Punkt”) jest inną formą edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat.
 5. Projekt jest realizowany tylko i wyłącznie pod warunkiem obowiązywania Umowy
  o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pomiędzy Gminą Wyryki (beneficjentem) a Instytucją Wdrażającą.
 6. Punkty przedszkolne utworzone w ramach projektu „Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci” działają na podstawie:

  a) umowy zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie („Instytucją Pośredniczącą”), a Gminą Wyryki („Beneficjentem”) na dofinansowanie projektu „Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – nr umowy POKL.09.01.01-06-091/09.
  b)Zarządzenia nr 210/10 Wójta Gminy Wyryki z dnia 30.07.2010 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych

 1. Zajęcia w ramach Projektu będą realizowane w punkcie przedszkolnym w: Wyrykach, Kaplonosach i Suchawie.
 2. Projekt zakłada zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Wyryki w wieku przedszkolnym 3-5 lat poprzez utworzenie punktów przedszkolnych oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej.
 3. Nadzór merytoryczny nad pracą punktów przedszkolnych sprawuje:

a) Szkoła Podstawowa w Kaplonosach – punkt przedszkolny w Kaplonosach,
b) Zespół Szkół w Wyrykach – punkty przedszkolne w Wyrykach i Suchawie.

 1. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nie uregulowanych w regulaminie należy do kompetencji Koordynatora Projektu.
 2. Odpowiedzialność za właściwą realizację projektu ponosi Koordynator Projektu.

 § 2

 1. Działalność Punktu jest finansowana w ramach projektu „Wietrzyk wieje słońce świeci do przedszkola idą dzieci”, zgodnie z zasadami finansowania POKL i budżetem projektu.
 2. Punkt może być wspierany finansowo lub rzeczowo przez Gminę i innych donatorów.
 3. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest bezpłatne.

II. Cele i zadania punktów przedszkolnych

§ 3

 1. Celem tworzenia punktów przedszkolnych jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 2. Punkt wspomaga indywidualny rozwój dziecka i przygotowuje je do edukacji w klasie „0” i klasie „1” oraz wspiera rodzinę w jego wychowaniu.
 3. Punkt realizuje swoje cele i zadania we współpracy z rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka i innymi członkami rodziny.
 4. Działalność wychowawcza, dydaktyczna, opiekuńcza prowadzona jest zgodnie
  z przepisami prawa i zasadami pedagogiki.
 5. Realizacja celów punktu przedszkolnego może być wspierana przez osoby prawne
  i fizyczne.

 III. Nauczyciele punktów przedszkolnych

§ 4

 1. Nauczyciela, specjalistów i inne osoby zaangażowane w realizację projektu zatrudnia Wójt Gminy Wyryki, Dyrektor Zespołu Szkół w Wyrykach oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaplonosach, na zasadach określonych w projekcie.
 2. Nauczyciel powinien posiadać kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka,
 4. Zadania Nauczyciela są następujące:

a) sprawowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola oraz stwarzanie im optymalnych warunków do rozwoju,
b) opracowanie i realizacja planu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej. Nauczyciel odpowiada za ich jakość i wyniki,
c) wspieranie każdego dziecka w jego indywidualnym rozwoju – prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d) przeprowadzanie w roku szkolnym poprzedzającym rok w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole,
e) organizowanie udziału rodziców w pracy Punktu, współpraca z rodzicami w zakresie wychowania dzieci, wspieranie rodziców w kształceniu się przez całe życie,
f) współpraca ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub opiekę zdrowotną,
g) współpraca z kierownikiem projektu i jego asystentem w podejmowaniu decyzji o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z przedszkola,
h) opracowanie ramowego rozkładu dnia,
i) prowadzenie dokumentacji pracy Punktu,
j) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych.

 IV. Wychowankowie punktów przedszkolnych

§ 5

 1. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do punktu przedszkolnego jest:

a) współdziałanie z nauczycielem w procesie nauczania i wychowania,
b) podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia        społecznego,
c) szanowanie wytworów innych dzieci,
d) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
e) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych,
f) kulturalne zwracanie się do innych: używanie form grzecznościowych,
g) przestrzeganie zasad higieny osobistej.

 1. Podstawowym prawem dziecka uczęszczającego do punktu przedszkolnego jest prawo do wszechstronnego rozwoju i poszanowania godności osobistej zgodnie z Kartą Praw Dziecka.
 2. Dziecko ma prawo do: podmiotowego i życzliwego traktowania, spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, akceptacji takim jakim jest, własnego tempa rozwoju, kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi, zabawy i wyboru towarzysza zabaw, snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 V. Rodzice

§ 6

 1. Rodzice maja prawo do:

a) rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,
b) pomocy ze strony nauczyciela w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
c) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną,
d) pomocy w kontaktach ze specjalistami: logopedą,
e) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola,
f) włączania się w życie punktu przedszkolnego i współdecydowania o sprawach przedszkolaków,
g) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

 1. Na rodzicach dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych spoczywa obowiązek między innymi do:

a) poznania i przestrzegania zapisów niniejszego statutu organizacyjnego,
b) respektowania prawa oświatowego (regulaminów) dotyczących pracy przedszkola,
c) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.

 VI. Organizacja

 § 7

 1. Zajęcia prowadzone w ramach Projektu w punktach przedszkolnych odbywają się
  w wymiarze 5 godzin przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godz. od 8.30 do 13.30.
 2. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 3. Czas pracy punku przedszkolnego w ciągu roku wynosi dwanaście miesięcy z zachowaniem ferii letnich i zimowych, podczas których rodzice zapewniają dzieciom opiekę we własnym zakresie. Przerwy w pracy punktów przedszkolnych ustala zespół zarządzający projektem w porozumieniu z dyrektorami szkół, którzy pełnią nadzór merytoryczny nad działalnością punktów przedszkolnych.
 4. Do grupy przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do pięciu lat (tj. do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 3 lata i nie ukończyły 5 lat), pochodzące
  z terenu wiejskiego w gminie Wyryki.
 5. Organizację pracy Punktu określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez Nauczyciela w konsultacji z Radą Rodziców, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, z zachowaniem właściwych proporcji organizowania dziecięcego czasu w przedszkolu. Zatwierdza asystent merytoryczny kierownika projektu, sprawujący nadzór pedagogiczny nad działalnością przedszkola.
 6. Punkty przedszkolne funkcjonują od 1.09.2010 do 30.06.2013 z sześciotygodniową  przerwą wakacyjną (lipiec – sierpień) i dwutygodniową przerwą zimową. Zajęcia odbywają się w robocze dni tygodnia w wymiarze 5 godzin dziennie, z których min 4 przeznacza się na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Godzina zajęć w Punkcie wynosi 60 minut.

 VII. Opieka

 § 8

 1. Opiekę nad dziećmi sprawuje Nauczyciel. W swojej pracy wspierany jest przez pomoc przedszkolną. Nauczyciela mogą dodatkowo wspierać rodzice, praktykanci, stażyści lub wolontariusze.
 2. Nauczyciel ani nikt z pracowników nie ma prawa podawać dziecku leków.
 3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel jak najszybciej informuje rodziców o tym fakcie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 4. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

 § 9

 1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Punktu.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę dorosłą, upoważnioną do tego na piśmie przez rodziców.
 3. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji Punktu. Upoważnienie jest ważne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do Punktu, ale może też zostać ono w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola – również poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 4. Nie dopuszcza się sytuacji, w której opiekunem dziecka w drodze z przedszkola będzie osoba nieletnia.
 5. Nauczyciel odmówi wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 6. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Punktu, nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka.
  W razie nie nawiązania z rodzicami kontaktu telefonicznego nauczyciel opiekujący się dzieckiem powiadamia najbliższy komisariat policji.

 VIII. Kryteria kwalifikacyjne, rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń

 §11

 1. Rekrutacja dzieci prowadzona będzie na podstawie regulaminu rekrutacji do punktów przedszkolnych.
 2. Ostateczną listę uczestników zakwalifikowanych do projektu ustala po zakończeniu akcji rekrutacyjnej koordynator Projektu. Do dnia 31 sierpnia każdego roku rekrutacyjnego, lista zostanie podana do publicznej wiadomości.

 IX. Postanowienia końcowe

§ 12

Dla zapewnienia znajomości zasad funkcjonowania punktów przedszkolnych przez wszystkich zainteresowanych, ustala się obowiązek zapoznania rodziców z zapisami niniejszego statutu.

 § 13

Biuro Projektu prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 § 14

 1. Organizator ma prawo zmiany Statutu, wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 2. W kwestiach nieopisanych w Statucie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator Projektu.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Losowe zdjęcia

dscf2968 nowe-660 Digital StillCamera dsc00878 dscn2676 dscf3401

Punkty przedszkolne otwarte są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 13:30.
Lokalizacja punktów:
- Szkoła Podstawowa w Kaplonosach,
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Wyrykach,
- Świetlica Wiejska w Suchawie.